Heeft u vragen?

Bel ons: 0180-556747

Werkdagen van 09.00 - 17.00 uur

Rijkstypekeur

Om in Nederland een draagbaar brandblusser (tot 20 kilo) te mogen verkopen of verhandelen is het Rijkstypekeur vereist. Dit "keurmerk" wordt aangegeven in de ellips op het etiket van een draagbaar brandblusser. Aan de hand van het Rijkstypekeur kan vastgesteld worden dat het blusapparaat geschikt is voor de brandklasse zoals is aangegeven op het etiket (A, B, C, D of F).

Het voorgaande is wettelijk verankerd in het Besluit draagbare blustoestellen 1997.

Het Rijkstypekeur wordt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP Certificatie en KIWA beheerd en uitgegeven.

Rijkstypekeur

Het Besluit draagbare blustoestellen 1997 is gebaseerd op artikel 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985. Het besluit en de aangehaalde Europese normen hebben tot doel dat alleen aantoonbaar deugdelijke en veilige draagbare blusapparaten, die voldoen aan de op Europees niveau bepaalde vereisten, op de Nederlandse markt worden gebracht. Zodoende kan de consument/gebruiker van een in Nederland gekocht draagbaar blusapparaat dat is voorzien van een Rijkstypekeur erop vertrouwen dat een dergelijk apparaat bestemd en geschikt is voor het blussen van branden waarvoor het is goedgekeurd. In het besluit is de norm NEN-EN 3-7 geïmplementeerd.

Hierin zijn de eisen opgenomen inzake veiligheid en deugdelijkheid van draagbare blustoestellen.

Hoe kan ik zien of een blustoestel goedgekeurd en een rijkstypekeur aanwezig is?  

 

Op alle blustoestellen die goedgekeurd zijn voor Nederland staat op het etiket een ellips met daarin het rijkstypekeur.
In de binnenste ellips wordt het rangnummer vermeld, met een cijferhoogte van 6 mm. In de buitenste ellips worden de volgende zaken vermeld, met een letter- en cijferhoogte van 3 mm:  

- Bovenin: het derde en vierde cijfer van het jaar en de maand van afgifte van het bewijs van typekeuring in twee cijfers; 
- Links de "B" van "Besluit draagbare blustoestellen";  
- Rechts het jaartal van het Besluit draagbare blustoestellen;  
- Onderin de letters "BZ" van "Binnenlandse Zaken".
- Bijvoorbeeld: (bijvoorbeeld 05-04 = jaar 2005, maand april)

Wet- en regelgeving rijkstypekeur, besluit draagbare blustoestellen 1997

Besluit van 16 januari 1998, houdende regels over de veiligheid en de deugdelijkheid van draagbare blustoestellen (Besluit draagbare blustoestellen 1997)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, van 1 september 1997, nr. EB97/1121;

 

Gelet op artikel 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;

 

De Raad van State gehoord (advies van 27 oktober 1997, nr. W04.97.0579);

 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, van 12 januari 1998, nr. EB97/2134;

U bent hier:

Over Brandbeveiligingonline.nl

Brandbeveiligingonline.nl een dynamisch bedrijf op het gebied van brandveiligheid. U kunt bij ons terecht voor het onderhouden en keuren van alle soorten brandblusmiddelen.

Op onze brandbeveiliging website vindt u alles op gebied van Ei rookmelders, blusmiddelen, brandbeveiliging en brandblussers benodigdheden.

Special

Spotlight